Products

1. White Potato Flakes. (instant mashed potatoes and snack food ingredient)
2. Yellow Potato Flakes. (instant mashed potatoes and snack food ingredient)
3.  Natural Potato Flakes. (instant mashed potatoes and snack food ingredient)
4. Milled Potato Flakes. (snack food ingredient)
5. Potato Granules. (instant mashed potatoes and snack food ingredient)
6. Potato Flour. (baking industry)
7. Potato Slices. (retail and food service)
8. Potato Dices. (retail and food service)
9. Potato Shreds. (retail and food service)
10. Potato Starch. (food service/industrial ingredient)
12. Corn Starch. (food service/industrial ingredient)
13. Pea Starch. (food service/industrial ingredient)
14.  Corn Grits. (snack food/industrial ingredient)
15.  Sweet Potato Flakes. (snack food/industrial ingredient)
16.  Sweet Potato Flour. (snack food/industrial ingredient)
17. Organic Potato Dehydrated Potato Flakes/Slices and Dices.
18. Frozen French Fries. (retail/food service)
19.  NEW! Lutosa Belgian Frites & Potato Specialties. (US retail & food service )
20.  NEW! Spuddies Potato Bites. (US retail & food service )
© 2014 - IdahoFrank.com - All Rights Reserved